REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.biletydonieba.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.biletydonieba.pl i Konsumenta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Złożenie przez Konsumenta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www biletydonieba.pl prowadzony jest pod adresem www.biletydonieba.pl oraz www.ticketstoheaven.eu prowadzonym przez firme Gironet AB ul. Gödelövsvägen 3, 247 70 Genarp, Szwecja, nr VAT SE556892924301.

  W sprawie złożonego zamówienia Konsument może uzyskiwać informacje w godzinach pracy Sklepu (od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do godziny 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy), pod niżej wskazanym adresem email:
  a) adres email do korespondencji w sprawie sprzedaży: biuro@biletydonieba.pl
  b) adres strony internetowej Sklepu: www.biletydonieba.pl
  f) adres email, na który można składać reklamacje towaru: reklamacje@biletydonieba.pl

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.biletydonieba.pl na odpowiednim formularzu zamówień.

 4. Najpóźniej w dacie dostarczenia towaru lub rozpoczęcia świadczenia usługi, Sklep potwierdzi zawarcie Umowy na odległość na trwałym nośniku (jako podstawowy trwały nośnik będzie traktowana poczta elektroniczna lub dokument w wersji papierowej). Potwierdzenie dodatkowo zawierać będzie istotne informacje zawarte w Regulaminie Sklepu oraz informację o wyrażeniu przez Konsumenta zgody na otrzymywanie treści cyfrowych.

 5. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin (bez sobót i niedziel), jednak w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty, do chwili wysłania zamówienia.

 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Konsument jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 8. Za zamówione towary Konsument płaci poprzez systemy platnosci dostepne na stronie sklepu.

 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Konsumenta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Konsument otrzymuje podpisany przez Sklep oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Konsument będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego, jako przedsiębiorcę.

 10. Konsument może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania ze Sklepu potwierdzenia zawarcia umowy.

 11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W wersjach obcojęzycznych sklepu internetowego ceny podawane są dodatkowo w EURO i moga roznic sie od cen w PLN. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia.

 12. W krajach, w których przesyłki objęte są opłatą celną, koszt opłaty ponosi Konsument. W takich przypadkach termin wysłania przesyłki jest dłuższy.

 13. Procedura przesłania należności transakcji oraz weryfikacji Sklepu jest realizowana przez Przelewy24 lub PayPal.

 14. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarczaja
  firmy wybrane przez Konsumenta w momencie zakupu towaru.

 15. Dokładne koszty zamówionego towaru oraz realizowanej wysyłki są podawane Konsumentowi w sposób jasny i widoczny na formularzu zamówienia, bezpośrednio przed momentem złożenia przez Konsumenta zamówienia.

 16. Konsument jest zobowiązany potwierdzić przed momentem zatwierdzenia zamówienia na stronie internetowej, że jego zakup jest związany z obowiązkiem zapłaty kosztów zatwierdzonego zamówienia. Przedmiotowe potwierdzenie następuję poprzez zaznaczenie przez Konsumenta na formularzu zamówienia osobnej zakładki o treści: „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

 17. Umowa sprzedaży na odległość pomiędzy Sklepem a Konsumentem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Konsumenta. Przedmiotem umowy jest sprzedaż towaru wymienionego w zamówieniu.

§2
Warunki wysyłki

 1. Całkowity koszt zamówienia obejmuje wartość zamówionych produktów i opłatę za dostarczenie zamówionych produktów Konsumentowi. Koszt zamówienia ponosi Konsument. Informacja dotycząca całkowitych kosztów zamówienia oraz terminu zapłaty podawana jest Konsumentowi przed złożeniem przez niego zamówienia. W braku odmiennych zastrzeżeń, termin zapłaty za zamówiony towar wynosi 5 dni roboczych od daty złożenia przez Konsumenta zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie, Sklep anuluje złożone zamówienie przesyłając niezwłocznie informację Konsumentowi na trwałym nośniku.

 2. Wszystkie płatności w sklepie internetowym www.biletydonieba.pl obsługuje system Przelewy24 oraz PayPal

 3. Przesyłki dostarcza firma wybrana przez Konsumenta na adres wskazany przez Konsumenta w zamówieniu.

 4. Odbiorca w krajach poza Unią Europejską może być zobowiązany do zapłacenia cła. Wysokość opłaty celnej określona jest na podstawie wewnętrznych przepisów każdego kraju.

 5. Konsument ma możliwość śledzenia swojego zamówienia na stronie www kuriera.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia i jego weryfikacji w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności wypełnionego formularza zamówienia lub złożonego zamówienia.

§3
Warunki odstąpienia od Umowy

Towar zamiawany na naszej stronie jest rękodziełem robionym specialnie na Twoje zamówienia według Twoich osobistych preferencji.

Takiego towaru nie możesz zwrócić, jeżeli nie spełni on Twoich oczekiwań.

Towar możesz zwrócić w przeciągu 14 dni pod pewnym warunkiem:

- jeżeli otrzymany przez Ciebie produkt jest wadliwy, uszkodzony bądź dostałeś rzecz inną od zamówionej

- jeżeli produkt wymaga naprawyW innych wypadkach zamówiony towar nie podlega zwrotowi.

Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kosumentowi w odniesieniu do umów:

(...)

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyifikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;

Indywidualne zamówienie rozumie się jako:

rzecz wykonana na zamówienie, według specyfikacji przekazanej przez konsumenta§4
Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar Konsumentowi w stanie wolnym od wad. Na dostarczony Konsumentowi towar, Sklep udziela rękojmi w myśl przepisów ustawy Kodeks cywilny na okres 24 miesięcy licząc od dnia wydania towaru Konsumentowi.

 2. Rękojmia nie obowiązuje, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania towaru.

 3. W ramach uprawnień z rękojmi, Konsument uprawniony jest do żądania:

  a) wymiany towaru lub usunięcia wady; Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep;

  b) obniżenia ceny ze wskazaniem kwoty, o którą ma nastąpić obniżenie lub odstąpić od umowy; uprawnienie takie nie przysługuje, jeżeli Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;

 4. Jeżeli podczas eksploatacji towaru Konsument znajdzie w nim wady powinien skontaktować się z Działem Handlu Gironet AB na adres email: reklamacje@biletydonieba.pl.

 5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Konsument znajdzie w nim wady lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien powiadomic niezwlocznie sprzedajacego na adres reklamacje@biletydonieba.pl Do wiadomosci należy dołączyć dowód zakupu (fakturę) wraz z krótkim opisem uszkodzenia towaru. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W tym terminie Konsument zostanie poinformowany za posrednictwem poczty elektronicznej o sposobie załatwiania reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Po rozpatrzeniu reklamacji towar odsyłany jest na koszt Sklepu.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Konsumenta zezwolenia oraz wymogami prawa europejskiego „Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 2. Obowiązkowe jest jednak wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających dane wymagane przy zawarciu transakcji wynikających z prawa cywilnego i traktujące o umowie sprzedaży. Każdy Konsument, który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość stałego dostępu do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji bądź też ich usunięcia. Sklep nie przekazuje, nie odsprzedaje, oraz nie użycza zgromadzonych danych osobowych swoich klientów innym osobom lub instytucjom nie zwiazanym bezposrednio w celu realizacji zamowienia.

 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i europejskim w języku polskim.

 4. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd według właściwości ogólnej.

 5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów lub pomyłek w publikowanych przez Sklep informacjach prosimy o przesłanie informacji o dostrzeżonych nieprawidłowościach na adres e-mail:biuro@biletydonieba.pl

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2018 roku.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.