Polityka prywatności 

Polityka prywatności WWW.BILETYDONIEBA.PL

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.biletydo nieba.pl  (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest firma Girobygg AB prowadzący działalność gospodarczą  z siedzibą w Genarp  (247-70), ul. Gödelövsvägen 3, Szwecja VATnr: SE556892924301.

 

3. Dane osobowe zbierane przez biletydonieba za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

4. Gironet AB dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

1. Gironet AB zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

 

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. 

 

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.

 

c) korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

  

a) imię i nazwisko; 

b) adres email

c) data urodzenia (opcjonalnie)

 

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 

a) adres e-mail;

 

b) dane adresowe:

 

a. kod pocztowy i miejscowość;

 

b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

 

c) imię i nazwisko;

 

d) numer telefonu.

e) data urodzenia (opcjonalnie)

7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

 

a) adres e-mail; 

b) imię i nazwisko.

 

8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. 

Podstawa prawna - zgodnosc przetwarzania z prawem  (art. 6 rozporzadzenia RODO).

 

10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

 Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 rozporzadzenia RODO).

 

11. Przekazanie danych osobowych firmie Gironet AB jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia, brak mozliwosci realizacji zamowienia.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jaki okres są przechowywane?

 

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Gironet AB przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności.

 

a) Podmioty przetwarzające.Gironet AB korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

 

b) Administratorzy. Gironet AB korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów w celu realizacji usług płatności elektronicznych oraz bankowych.

 

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Szwecji i Polsce oraz w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Gironet AB tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Gironet AB i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Gironet AB tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

 

a) firmie kurierskiej, pooczcie lub innym podmiotom swiadczacym takie uslugi.

 

5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

 

6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności firmie PayPro z  siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kancelarska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, natomiast w przypadku systemu PayPal dane przekazane sa firmie PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod nr B 118 349), z oficialna siedziba w Luxemburgu, L-2449.

 

7. W przypadku skierowania żądania do firmy, firma Gironet AB udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

 

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3  RODO.

 

a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił firmie Gironet AB.

 

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

 

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Gironet AB zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem STARGET może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli firma Gironet AB przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji konsumenckiej.

 

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

 

c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Gironet AB nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

 

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

 

b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 

b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

 

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu firma Gironet AB podlega;

 

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, firma Gironet AB może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Gironet AB. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług , czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

 

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Gironet AB nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

 

b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas firma Gironet AB ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 

c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

 

 Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce,

    Klient ma prawo:

 - pozyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 - otrzymac kopię swoich danych osobowych.

- pozyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

 

a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej (zgodnie z art. 16 RODO).

 

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

 

a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Gironet AB spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań firma Gironet AB nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 

10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 4 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

 

1. Firma Gironet AB zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Gironet AB stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

 

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. biletydonieba nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

 

3. Gironet AB nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym firma Gironet AB poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

 

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: office@biletydonieba.pl

 POLITYKA COOKIES

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu www.biletydonieba.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

--dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

--przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

--możliwości logowania do serwisu;

--utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.